×

Hakkında

Madox Machines, tüm dondurulmuş parmak patates ve cips üretim hatlarını ve gelişmiş paketleme sistemlerini üreten bir firmadır. Madox Company, kendisine küresel pazarlarda güçlü bir konum kazandıran yüksek Avrupa kalitesine sahip ürünler sunduğu için endüstrilerinde ileri teknolojiye güvenmektedir.

Dünyanın en gelişmiş pelet cips kızartma hattı

Dünyanın en gelişmiş pelet cips kızartma hattı

Dünyanın en gelişmiş pelet cips kızartma hattı

Dünyan?n en geli?mi? pelet cips k?zartma hatt?, kullan?m? ve temizli?i kolay, dü?ük ya? tüketimi, kaliteyi koruyan ve ya? oksidasyonunu önleyen yüksek teknoloji ve kaliteli bir sistemdir.

Fiyat teklifi Almak için buraya tıklayınız
pelet cips k?zartma hatt?n?n ana özellikleri:
 • Üretim kapasitesi saatte 250 kg’d?r.
 • Pelet k?zartma hatt? paslanmaz çelikten imal edilmi?tir ve 304 paslanmaz çelik ile kaplanm??t?r.
 • Yüksek teknoloji ve kaliteli sistem, kullan?m? ve temizli?i kolay, dü?ük ya? tüketimi, kaliteyi korur ve ya??n oksidasyonunu önler.
 • Tam otomatik çal??ma ve ayar sistemi ile donat?lm??t?r.
Dünyan?n en geli?mi? pelet cips k?zartma hatt? a?a??dakilerden olu?ur:
 1. Palet toplama için ana tank, Z-bantl? konveyör ile entegre edilmi?tir.
 2. Pelet besleyici
 3. K?zartma makinesi (fritöz)
 4. 400 litre ya? tank? 2 adet
 5. Ya? süzme makinas?
 6. Kontrol Ta??ma band?
 7. Baharat ünitesi
 8. Baharatlama Tamburu
 9. Kontrol Paneli
 10. Nihai ürün ta??ma band?
Dünyan?n en geli?mi? pelet cips k?zartma hatt? Detayl? aç?klama:
 • Malzemelerin ak???n? kontrol etmek için de?i?ken h?zl? vibratör ile donat?lm??t?r.
 • Sunucuya peleti otomatik olarak sa?lamak için konveyör band?n?n üzerinde bir sensör ile donat?lm??t?r.
2_ Pelet besleyici:
 • Paslanmaz çelikten yap?lm?? bir ana tanktan olu?ur.
 • Malzemeler sona erdi?inde bir alarm sensörü ile donat?lm??t?r.
 • Fritöz için malzeme ak???n? kontrol etmek için de?i?ken h?zl? bir vibratör ile donat?lm??t?r (malzeme ini? miktar?n? hassas bir ?ekilde kontrol etmek için elektronik kontrol devresi).
 • ??lem s?ras?nda peletin israf?n? önlemek için pelet gerekli s?cakl?kta ya?a inmesini sa?layacak bir sistemle donat?lm??t?r.
 • Tamamen paslanmaz çelik ile kaplanm??t?r.
 • Dü?ük pelet seviyesi uyar? sistemi ile donat?lm??t?r.
3_ Pelet cips K?zartma makinesi (fritöz):
 • Üretim kapasitesi saatte 300 kg’d?r.
 • K?zartma kab? (fritöz) ve aksesuarlar?:
 • 304 paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
 • Sadece 170 kg ya? tutar, ya? oksidasyonunu ve a??r? israf? önlemek için olumlu bir özelliktir.
 • Saniyede ya? içindeki peletin geçi?ini hesaplayan bir sistemle donat?lm??t?r.
 • Yüksek hassasiyetli bir s?cakl?k kontrol sistemi ile donat?lm??t?r.
 • Yang?n güvenlik sistemi ile donat?lm??t?r.
 • Belirtilen s?cakl?kta pelet kalite güvence sistemi ile donat?lm??t?r.
 • Fritöz, s?cakl?k saatlerinin kurcalanmas? veya s?cakl?k sensörlerini etkileyebilecek ani bir ar?za riskine kar?? koruma sa?lamak için geli?mi? bir koruma sistemi, alarm kornas? ve otomatik söndürme cihaz? ile donat?lm??t?r.
 • Standart özelliklere ve geli?mi? koruma ve güvenlik sistemlerine sahip kendi kontrol paneli ile donat?lm??t?r.
 • K?zartma tavas?, ?s?y? korumak için d??ar?dan ?s? yal?t?m? ile yal?t?lm??t?r.
 • Kullan?lm?? ya?? de?i?tirme i?lemi tamamen otomatiktir (modern bir sistem).
 • Fritöz, Türkiye’de üretilen bir sirkülasyon pompas? ve bir ya? filtresi ile donat?lm??t?r.
 • Ya?, çal??ma s?ras?nda sürekli olarak rafine edilir ve filtrelenir.
 • Fritöz, ya?? tamamen otomatik olarak de?i?tirmek için ?s?ya dayan?kl? bir pompa ile donat?lm??t?r.
4_ 400 litre ya? tank? 2 adet:
 • Tamamen paslanmaz çelikten yap?lm??t?r.
 • Kompanzasyon ya? s?cakl???n? ayarlamak için ?s?t?c?larla donat?lm??t?r.
 • Enerji tasarrufu için cam yünü içeren çift katmanl? bir ceket ile yal?t?lm??t?r.
5_ Pelet cips Ya? süzme makinas?:
 • Paslanmaz çelikten imal edilmi? olup, 2 metre uzunlu?unda 3 a?amadan olu?maktad?r.
6_ Kontrol Ta??ma band?:
 • Uygun yüksekli?e sahip bir seviye bant, k?zarm?? ürünlerin kontrol edilmesi sürecinde yard?mc? olur.
7_ Baharat ünitesi:
 • motorlu bir tanktan olu?uryor
 • redaktör ile donat?lm??t?r
 • dikey salyangoz ile donat?lm??t?r
 • baharat ak??? kontrolu inverter taraf?ndan yap?l?r.
 • baharat da??l?m? için vibratör eklenmi?tir.
 • Tanktaki baharat oran? dü?ük oldu?u zaman uyar? bir sistemi taraf?ndan belirlenir.
8_ Pelet cips Baharat Tamburu:
 • Paslanmaz çelikten yap?lm??
 • Uzunluk: 3 metre
 • Çap: 85 cm
 • Baharat israf?n? azaltmak için malzemenin ç?k???ndan k?smen kapal?. H?z? kontrol etmek için bir invertör ile donat?lm??
 • Güç: 075 kw
9_ Pelet cipsi k?zartma hatt? Kontrol Paneli:
 • Termal koruma devre kesicileri, kontaktörler ve motor devre kesicileri Alman Eaton markas?.
 • Delta’dan PLC kontrol ekranlar?.
 • Sürücüler ( inverter) Japon Fuji markas?.
 • Hat 304SS paslanmaz çelikten imal edilmi?tir.
 • Ayr?ca 304 paslanmaz çelik ile kaplanm??t?r.
Ek bilgiler:
 • Teslimat tarihinden itibaren iki y?l garanti veriyoruz.
 • Tüm ürünlerimiz CE sertifikal?d?r.
 • Ve ISO 9001 ve ISO 18001 sertifikalar?.
 • Her ?eyden önce, sat?n alma sürecinden önce ve benzer ?ekilde sat?n alma sürecinden sonra mü?terinin gönül rahatl??? ve güvencesine önem veriyoruz.
 • Üretim s?ras?nda tüm teknik, lojistik ve teknik deste?i sa?l?yoruz, örne?in: teknik bilgiler, cips kar???mlar?, cips aroma kar???mlar? ve yedek parçalar.
pelet cips k?zartma hatt?

pelet cips k?zartma hatt?

üretim hatlar?m?z?n hakk?nda daha fazla bilgi al?n: