×

Hakkında

Madox Machines, tüm dondurulmuş parmak patates ve cips üretim hatlarını ve gelişmiş paketleme sistemlerini üreten bir firmadır. Madox Company, kendisine küresel pazarlarda güçlü bir konum kazandıran yüksek Avrupa kalitesine sahip ürünler sunduğu için endüstrilerinde ileri teknolojiye güvenmektedir.

Cips paketleme makinası MDX/NRSP90

Cips paketleme makinası MDX/NRSP90

Cips paketleme makinası MDX/NRSP90

Makine paslanmaz çelikten yap?lm??t?r ve kullan?m? kolay büyük dokunmatik ekranlarla ayarlanm??, modern bir teknik kontrol sistemine sahiptir

Makina 24/7 için sürekli çal??mak için donat?lm??t?r

Fiyat teklifi Almak için buraya tıklayınız
Cips paketleme makinas? MDX/NRSP90 ana özelikleri:
 • çal??ma sistemi:Servo Motion
 • paslanmaz çelikten üretilmi?tir.
 • üretim h?z?:  paketleneck ürünün ?ekline ve a??rl???na ba?l? maxsimum dakikada 90 paket yapar.
Cips paketleme makinas? MDX/NRSP90 ?unlardan olu?ur:
 • makinan?n ana gödesi, mikanik, kaynak, kaplama, rol çekme ve kaynak bölümleri kapsar.
 • Üst k?s?mda terazi kulesi.
 • Besleme band? malzeme toplama tank?na entegre edilmi?tir.
 • Haz?r ürün çekme band?.
 • Birinci s?n?f 3 sat?rl? termal tarih yaz?c?s? ile donat?lm??t?r.
Cips paketleme makinas? MDX/NRSP90 Detayl? aç?klamas?:
Makine ölçüleri :
 • EN: 200cm
 • BOY: 225cm
 • Besleme band? olmadan yükseklik : 364cm
 • Besleme band? ile yükseklik : 420cm
 • A??rl?k 1300 kg
Terazileri ( 4. en geli?mi? terazi):
 • 14 kefeden olu?ur, çok hassas.
 • Terazileri yüksek hassasiyetle kontrol eden ve tüm a??rl?klarda en ince ayr?nt?lar? içeren ve bunlar? nas?l ayarlayaca??n?z ve kullan?m kolayl??? ile büyük bir elektronik renkli dokunmatik ekranla kontrol edilir .
 • Makina bir ta??ma band? ile beslen?r ,melzemeleri yan toplama tank?ndan al?n?r mak?nan?n külesinin ba??nda bir toplama tank?nda bo?alt?l?r.
 • Mak?nan?n küles?ndeki toplama tank? bir sensör ?le donat?lm??t?r .
Besleme band?:
 • besleme band? motor ile donat?lm??t?r gücü 2HP. paslanmaz çelikten üretilmi?tir.
 • Yan toplama tank? bir titre?en ve sensör ile donat?lm??t?r, dikatl? ve düzenli, külenin ve aksesuarlar?n?n temizli?ini kolayla?t?rmak için terazileri çevreleyen bir platform ile donat?lm??t?r .
Paketleme ve Mekanik Bölümü (Madoxta üretilir):
 • Makine çe?itli dillerle donat?lm?? renkli bir dokunmatik ekrana sahip .
 • Elektrikli parçalar Eaton Alman Markas?.
 • Paketleme sistemi (yast?k) yatay kaynak ve boyuna kaynak (üç uçlu kaynak).
Zarf Boyutlar:
 • Boy: 10 – 31 cm aras?, Mü?terinin iste?ine göre.
 • En: 22 cm paketlenmi? hali
 • üretim kapasitesi: Dakikada 90 zarf (iste?e ba?l?).
 • Istenen s?cakl??? ayarlamas?n? sa?layan çok hassas s?cakl?k saatleriyle donat?lm??t?r .
Makine hareketi (Servo Motion):
 • Makinenin h?z? elektronik olarak uyumlu kontrol edilir .
 • Haz?r ürün çekme band? (Madoxta üretilir):
 • Makine 30 cm geni?li?inde ve 1800 cm uzunlu?unda paslanmaz çelikten yap?lm??.
 • Makine teslim tarihinden itibaren iki y?l boyunca tamamen garanti alt?ndad?r .
Ek bilgiler:
 • Tüm ürünlerimiz CE sertifikal?d?r.
 • Ve ISO 9001 ve ISO 18001 sertifikalar?.
 • Her ?eyden önce, sat?n alma sürecinden önce ve benzer ?ekilde sat?n alma sürecinden sonra mü?terinin gönül rahatl??? ve güvencesine önem veriyoruz.
 • Üretim s?ras?nda tüm teknik, lojistik ve teknik deste?i sa?l?yoruz, örne?in: teknik bilgiler, cips kar???mlar?, cips aroma kar???mlar? ve yedek parçalar.
Robot system 14 multi head weigher packing machine

Robot system 14 multi head weigher packing machine

üretim hatlar?m?z?n hakk?nda daha fazla bilgi al?n: